© Copyright - LBC - Consult, - All Rights Reserved ®

Akademiets formål er at udbrede optometri som arbejder ud fra den neurofysiologiske model, sammenholdt med forståelsen af at synsprocesserne bygger på integrationen mellem motorik, perception og kognition.

Dette skal ske gennem seminarer, kurser, foredrag og artikler

 

At uddanne og certificere optometrister indenfor neuro-optometri.

At stå som garant for at Akademiets medlemmer opfylder nedenstående minimumskrav:

 

Medlemmer:

Optometrister, eller terapeuter som arbejder med synstræning under supervision af en certificeret optometrist, kan anmode om medlemskab.

Medlemmer af akademiet skal have mindst 36 timers relevant efteruddannelse

(Akademitimer) indenfor de sidste 3 år.

Akademiet afgør hvilke kurser eller seminarer der er relevante.

 

Certificeret medlem (FANO):

For at være certificeret medlem skal følgende kriterier være opfyldt:

1. Skal have gennemgået et af Akademiet godkendt grundlæggende kursus i neuro-optometri, eller være oplært
      af et certificeret medlem gennem konstant ansættelse i mindst 3 år.

2. Skal have bestået Akademiets til enhver tid gældende certificeringsprøve eller tilsvarende certificering.

3. Skal have 12 efteruddannelsestimer timer årligt i relevante emner (36 timer over 3 år).

4. Skal enten have givet mindst en præsentation eller skrevet en publiceret artikel indenfor et relevant område indenfor de sidste 3 år.

5. Certificerede medlemmer underskriver et skriftligt løfte om at bruge sin viden indenfor helhedsorienteret behandling, herunder biokemi,

    neurofysiologisk udvikling og optometri.

 

Herved står Akademiet overfor vore patienter og andre kollegaer som garant for at certificerede medlemmer har, og til enhver tid erhverver sig den nødvendige viden, forstår den og også udnytter den i sit arbejde med patienter til gavn for disse.

 

 

Certificeringsprocessen til Fellow of Academy of Neuro Optometry FANO:

Eksaminationen til certificeret medlem (FANO) består af fire faser:

1. Tre beskrivelser af behandlingsforløb som kandidaten har gennemgået med patienter på forskellige områder.

2. 4 essay spørgsmål hvor kandidaten beskriver sine tanker og teorier.

3. En skriftlig eksamen (multiple choice)

4. En afsluttende mundlig eksamination som tager udgangspunkt i de skriftlige besvarelser.

 

Når en kandidat har tilmeldt sig et certificeringsforløb sættes processen i gang.

Kandidaten vælger, eller tildeles en mentor blandt Akademiets certificerede medlemmer.

Af hensyn til mentor, aftaler kandidaten og mentor hvor hurtigt processen forventes at vare.

Der bør i videst mulig omfang ikke aftales forløb ud over 3 år.

Mentorernes opgave er at støtte kandidaten i hele processen.

Kandidatens mentor må ikke deltage i bedømmelsesprocesserne.

 

Den skriftlige del er en åben bog eksamen, hvor enhver tilgængelig litteratur eller hjælp fra kollegaer og mentor må bruges.

Denne del af processen har ikke til formål at teste paratviden, men har til formål at give kandidaten mulighed for at formidle sine hypoteser og arbejdsmetoder, samt udvikle sin tankegang og udvide sin viden gennem besvarelsesprocessen.

 

Den skriftlige multiple choice har til formål at teste kandidatens paratviden indenfor kerneoptometri, og består af spørgsmål som en erfaren optometrist bør have som en del af sin grundviden.

 

Den mundlige del af eksaminationen er et interview som  har til formål at afgøre om kandidaten kan argumenterer for sine arbejdsmetoder og sine hypoteser på faglig forsvarlig vis.

Før den mundlige del, skal kandidaten have gennemgået og fået accepteret den skriftlige del.

De skriftlige besvarelser vil blive brugt som udgangspunkt i den mundlige eksamination.

Det er derfor vigtigt at kandidaten laver sine beskrivelser ud fra sine egne filosofier og tankegange.

Disse skal dog falde i tråd med den almindelige accepterede kliniske erfaring og viden.

 

Eksamensspørgsmålene kan rekvireres af alle optometrister som overvejer, eller som ønsker at påbegynde certificering.